651 46 98 45

Política de privacitat

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza M. TERRICABRAS, S.L de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

S'informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s'indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d'emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

M. TERRICABRAS, S.L no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d'altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d'aquest portal o que hagin pogut establir links a aquest, per la qual cosa l'Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

- Identitat: M. TERRICABRAS, S.L, CIF: B- 61381745
- Adreça postal: Cra. St. Hipòlit, Km. 4,1 -08503- Gurb- (Barcelona)
- Telèfon: +34 93 8862478
- Correu electrònic: info@terricabras.cat

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Quan envia el formulari online “Contacte”, les dades que podem tractar són el seu nom, cognoms i correu electrònic, amb la finalitat de poder atendre la seva petició d’informació. Les seves dades es conservaran fins que s’hagi realitzat la finalitat i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves és el consentiment que li sol·licitem i ens presta en marcar la casella a aquest efecte.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cap cas la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte que si escau pogués formalitzar-se amb posterioritat.

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, no cedint-se a tercers llevat que hi hagi obligació legal

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d'accés a aquests.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l'estat de la tècnica ho permeti.

Per a l'efectiu exercici dels drets indicats, haurà d'enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: Cra. St. Hipòlit, Km. 4,1 – 08503- Gurb- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@terricabras.cat

Haurà d'acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix l'informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.” 


Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Terricabras
Terricabras